Regulamin i Polityka Prywatności 

Regulamin zakupu w systemie dystrybucji Produktów i Usług w Bajkowy Labirynt oraz innych sklepów opartych na domenie bajkwylabirynt.pl (np. polkolonie.bajkwylabirynt.pl) obowiązujący od dnia 1 czerwca 2023 r.

Produkty i Usługi są sprzedawane w serwisie transakcyjnym sklep.bajkowylabirynt.pl za pośrednictwem stron w domenie bajkowylabirynt.pl

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz produktów w systemie E-sklep Bajkowy Labirynt. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z E-sklep Bajkowy Labirynt umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Dokonując transakcji w serwisie sklep.bajkowylabirynt.pl, Klient może zawrzeć umowę zakupu biletu oraz dodatkową umowę zakupu produktu.

Sprzedaż biletów oraz produktów w systemie e-sklep Bajkowy Labirynt jest prowadzona przez: RO AN SP. Z O.O.

adres siedziby: Jesionowa 1/5, 80-261 Gdańsk (NIP: 9571083395; REGON: 363637101)

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000599427

Adresy poczty elektronicznej: marketing@ro-an.pl

Serwis Telefoniczny: +48 694 603 002

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Produkty i Usługi są sprzedawane w serwisie transakcyjnym sklep.bajkowylabirynt.pl za pośrednictwem stron w domenie bajkowylabirynt.pl. 

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie również do zakupu produktów dostępnych w systemie bajkowylabirynt.pl. Przez produkt dostępny w systemie bajkowylabirynt.pl należy rozumieć każdą rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy sklep.bajkowylabirynt.pl a Klientem („Produkt”). Bilet nie jest Produktem. Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w niniejszym regulaminie, do zakupu Produktów mają zastosowanie postanowienia regulaminu dotyczące sprzedaży biletów, w szczególności w zakresie procedury zawierania umów, sposobów i terminów płatności oraz metod dostawy.

2.1. Zakupy w serwisie internetowym sklep.bajkowylabirynt.pl

Po dokonaniu wyboru z oferty serwisu sklep.bajkowylabirynt.pl, należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności.

W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie sklep.bajkowylabirynt.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku sklep.bajkowylabirynt.pl Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie sklep.bajkowylabirynt.pl oraz bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem PayU. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie sklep.bajkowylabirynt.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU. Po otrzymaniu przez sklep.bajkowylabirynt.pl od PayU informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz, bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu sklep.bajkowylabirynt.pl.

W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU., wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie sklep.bajkowylabirynt.pl następuje po otrzymaniu przez sklep.bajkowylabirynt.pl potwierdzenia z PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: marketing@ro-an.pl, lub pod numerem telefonu: +48 694 603 002. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

3. BILETY I VOUCHERY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet zawsze jest imienny. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na plac – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.

Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. sklep.bajkowylabirynt.pl nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety. W razie zagubienia biletu jest on dostępny w systemie sklep.bajkowylabirynt.pl  na koncie klienta.

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do sklep.bajkowylabirynt.pl, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości wejścia na plac.

Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na plac.

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. sklep.bajkowylabirynt.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę.  Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przysłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji biletów.  

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

W zależności od pakietu w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych.  

W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl  pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznanie się przez Klientów z aktualną ofertą sklep.bajkowylabirynt.pl.

Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, sklep.bajkowylabirynt.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie sklep.bajkowylabirynt.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie. 

4. DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

4.1.Zasady ogólne

Możliwe są następujące opcje dostawy i odbioru biletów sprzedawanych w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl: bilet elektroniczny.

Bilet zostanie dostarczony do klienta w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zaksięgowania przelewu. 

4.2. Bilet elektroniczny

Po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. sklep.bajkowylabirynt.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu elektronicznego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). sklep.bajkowylabirynt.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są „bilety elektroniczne”.

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

Możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK dostępne w ramach systemu PayU. 

5.2. Karta płatnicza

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego sklep.bajkowylabirynt.pl (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”) Klient zostanie przekierowany do PayU. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU odpowiada firma PayU zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU (15 minut), sklep.bajkowylabirynt.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie sklep.bajkowylabirynt.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

5.3. Przelew online

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego sklep.bajkowylabirynt.pl, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayU. odpowiada PayU, z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ul. Wielickiej 28B, Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU (15 minut), sklep.bajkowylabirynt.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie sklep.bajkowylabirynt.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

5.4. Przelew tradycyjny

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku sklep.bajkowylabirynt.pl czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), sklep.bajkowylabirynt.pl nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie sklep.bajkowylabirynt.pl pozostaną jedynie bilety droższe).

6. KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU sklep.bajkowylabirynt.pl

Telefonicznie: pod nr +48 694 603 002

Mailowo: marketing@ro-an.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży sklep.bajkowylabirynt.pl nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

7. FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez sklep.bajkowylabirynt.pl całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez sklep.bajkowylabirynt.pl otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

8. WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca placu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

9. ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI.

9.1. Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów sklep.bajkowylabirynt.pl na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym sklep.bajkowylabirynt.pl na adres spółki lub na adres e-mail marketing@ro-an.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt sklep.bajkowylabirynt.pl. Klient powinien zwrócić produkt na adres sklep.bajkowylabirynt.pl: Ro An  Sp. z o.o., adres siedziby: Jesionowa 1/5, 80-251 Gdańsk. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy sklep.bajkowylabirynt.pl zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy stanowiących równowartość najtańszego kosztu dostawy. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.

9.2. Zwroty

Jeżeli regulamin Organizatora danego wydarzenia przewiduje zwrot Biletów i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału sklep.bajkowylabirynt.pl w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady.

9.2.3. Inne zwroty

Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i 9.2.2. powyżej nie są możliwe.

10. REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu lub produktu w systemie dystrybucji biletów sklep.bajkowylabirynt.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego:marketing@ro-an.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Ro An sp. z o.o.: Jesionowa 1/5, 80-261 Gdańsk.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez sklep.bajkowylabirynt.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 3 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku nieuznania przez sklep.bajkowylabirynt.pl reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą sklep.bajkowylabirynt.pl, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. sklep.bajkowylabirynt.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest RO AN Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jesionowej 1/5, 80-261 Gdańsk.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail sekretariat@ro-an.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Ro An  sp. z o.o., ul. Jesionowa 1/5, 80-261 Gdańsk.

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów (np. wyboru terminu), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Ro An Sp. z o. o.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Ro An Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu Ro An Sp. z o. o ., podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym Ro An Sp. z o. o. zlecił np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu FreshMail.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Ro An Sp. z o. o.  do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Ro An Sp. z o. o. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Ro An Sp. z o. o. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ro An Sp. z o. o.. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Te informacje posłużą do konstruowania ofert dopasowanych do potrzeb Klientów, w szczególności preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich zakupów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę sekretariat@ro-an.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz należy wypełnić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym sklep.bajkowylabirynt.pl. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu biletów!

UWAGA!

W PRZYPADKU ZAKUPU BILETÓW KLIENTOWI ZAWIERAJĄCEMU UMOWĘ W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BILETÓW EBILET POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 38 PKT 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827) NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 27 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA.

Ro An Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 1/5

80-261 Gdańsk

marketing@ro-an.pl.

–Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ……………………………………………………………..

data odbioru przesyłki to ……………………………………………………………..

imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny:

…………………………………………………………………………………………………..

data: ……………………………………………………………..

podpis: ……………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.